ინფორმაცია სკოლაში მისაღებად 2022-23 სასწავლო წელი

 სწავლა სწავლების პირობების შესახებ სკოლა-ლიცეუმ „მწიგნობართუხუცესში“

პირველ კლასში ჩარიცხვის პირობები 2021-2022 სასწავლო წლისათვის

 • სწავლის საფასური (ტრანსპორტირების ხარჯების გარეშე) – წელიწადში – 4 500 ლარი. აღნიშნულ გადასახადს ემატება სახელმწიფოს მიერ მოსწავლისათვის გამოყოფილი ვაუჩერის თანხა წელიწადში 300 ლარის ოდენობით.
 • სწავლის საფასურის გადახდის წესი: სწავლის საფასურის გადახდა ყველა კლასში უნდა მოხდეს წელიწადში ორჯერ: 1-15 სექტემბერი, წლიური სწავლის საფასურის ნახევარი 2 250 ლარი და 15-30 იანვარი, წლიური სწავლის საფასურის ნახევარი 2 250 ლარი. პირველ კლასში ჩარიცხვის დროს სწავლის საფასურის გადახდა მოხდება ორჯერადად, პირველად საბუთების წარმოდგენის და ხელშეკრულების გაფორმების დროს (2 250 ლარი), მეორედ – 15-30 იანვარს (2 250 ლარი).
 • მომავალში გადასახადის ოდენობის ცვლილება არ მოხდება, მხოლოდ აისახება ლარის ინფლაცია.
 • ტრანსპორტით მომსახურების საფასური: საფასური შეადგენს საშუალოდ 700 – 900 ლარს წელიწადში (თანხის ოდენობა დამოკიდებულია საცხოვრებელ ადგილზე).
 • ტრანსპორტის საფასურის გადახდის წესი: საფასურის გადახდა ხდება ორჯერ – წლის დასაწყისში (სექტემბრის II ნახევარი) და შუა წელიწადში (თებერვლის II ნახევარი).
 • მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში: 20 მოსწავლე (+/- 1-2 მოსწავლე).

პირველი კლასიდან ჯგუფი იყოფა ინგლისურსა და რუსულში

მეხუთე კლასიდან ჯგუფი იყოფა ინგლისურში, რუსულსა და მათემატიკაში.

მეშვიდე კლასიდან ჯგუფი იყოფა ყველა საგანში (ჯგუფში 10-12 მოსწავლე).

 • სწავლების სისტემა: სწავლება მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად – ისწავლება ყველა სავალდებულო საგანი. ამასთან დადგენილი დისციპლინების გარდა, მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ:

საგაკვეთილო დროის განმავლობაში

1.        

ინგლისური ენა – ზეპირმეტყველების კურსი „ვისაუბროთ ინგლისურად“

V-VI კლასები

2.        

ინგლისური ენის გაძლიერებული კურსი

VII-IX კლასები

3.        

რუსული ენა

I-IV კლასები

4.        

მათემატიკის გაძლიერებული კურსი

VII-XII მათემატიკური კლასები

5.        

ფიზიკის გაძლიერებული კურსი

VII-XI მათემატიკური კლასები

6.        

ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნიკის საფუძვლები

VII-VIII მათემატიკური კლასები

7.        

მათემატიკური ლოგიკა

VI კლასი  /  VIII-IX არამათემატიკური კლასები

8.        

ჭადრაკი

I-II კლასები

9.        

ცურვა

I-XII კლასები

10.     

ქართული ცეკვა

I-III კლასები

 

საგაკვეთილო დროის გარეთ

(წრეებში ჩართული მოსწავლეები სკოლიდან მიყავთ მშობლებს)

1.        

მათემატიკის წრე

VII-XII კლასები

2.        

ინგლისური ენის წრე (თეატრალური)

VII-XII კლასები

3.        

მათემატიკის წრე (ინგლისურ ენაზე)

X-XI კლასები

4.        

ქართული ხალხური სიმღერის გუნდი

II-VI კლასები

5.        

ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლი

IV-VI კლასები

6.        

წყალბურთის სპორტული სექცია

III-VI კლასები

7.        

საგნობრივი წრეები

I – XII კლასები

 • სწავლის დრო:
 • I-VI კლასის მოსწავლეები სკოლაში იმყოფებიან 930-1700 საათამდე. 1440-1700 საათამდე მოსწავლეები მუშაობენ საშინაო დავალებებზე საგნის მასწავლებლის მეთვალყურეობით.
 • VII-XII კლასის მოსწავლეები სკოლაში იმყოფებიან 930-1440 საათამდე.
 • მოსწავლეთა კვება: I-VI  კლასის მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით – ლანჩი და სადილი.
 • თავისუფალი გაკვეთილი: I-VI კლასის მოსწავლეებს, იმის გამო, რომ სკოლაში არიან 930-1700 საათამდე, სისტემატიურად უტარდებათ, სპეციალურად მათთვის მოწყობილ ტერიტორიაზე, ღია სივრცეში,  თავისუფალი გაკვეთილები.

პირველ კლასში განცხადების წარდგენისას შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი შვილის ჩარიცხვა თქვენთვის სასურველ პედაგოგთან. შესაძლებლობის შემთხვევაში სკოლა დააკმაყოფილებს თქვენს სურვილს.

შენიშვნა: განცხადებების მიღება დაიწყება 15 იანვრიდან.

პირველ კლასში მოსწავლის  ჩარიცხვისთვის

საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი

 1. დაბადების მოწმობის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული;
 2. ჯანმრთელობის ფორმა (აცრები);
 3. ცნობა მშობელთა სამსახურიდან;
 4. მშობელთა პირადობის მოწმობის ასლები;
 5. 1 ფოტო 3 X 4;
 6. პირველადი შემოსატანი თანხა 2 250 ლარი (5 თვის), შემდეგში გადახდა გაგრძელდება ხელშეკრულების მიხედვით.

 

სკოლა-ლიცეუმ „მწიგნობართუხუცესის“ საკონტაქტო ტელეფონები:

(+ 995 32) 2 135 135 / 599 41 55 00 / 599 50 29 30

www.muschool.edu.ge

e-mail: g.chkondideli@yahoo.com

შენიშვნა:  ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოთ განცხადების დაწერიდან ორი კვირის განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება განცხადების ანულირება.

ბანკის რეკვიზიტები:

სს „თიბისი ბანკი“ მარჯანიშვილის ფილიალი

ბანკის კოდი (მფო) TBCBGE22

მიმღები: შპს თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი „მწიგნობართუხუცესი“

ს/კ 211360141

ა/ა GE48TB1170436080100001

მის: თბილისი, ლეო კვაჭაძის ქუჩა № 12

მიუთითეთ მოსწავლის გვარი, სახელი, კლასი და თვე.

სწავლა სწავლების პირობების შესახებ სკოლა-ლიცეუმ „მწიგნობართუხუცესში“

პირველ კლასში ჩარიცხვის პირობები 2021-2022 სასწავლო წლისათვის

 • სწავლის საფასური (ტრანსპორტირების ხარჯების გარეშე) – წელიწადში – 3 500 ლარი. აღნიშნულ გადასახადს ემატება სახელმწიფოს მიერ მოსწავლისათვის გამოყოფილი ვაუჩერის თანხა წელიწადში 300 ლარის ოდენობით.
 • სწავლის საფასურის გადახდის წესი: სწავლის საფასურის გადახდა ყველა კლასში უნდა მოხდეს წელიწადში ორჯერ: 1-15 სექტემბერი, წლიური სწავლის საფასურის ნახევარი 1 750 ლარი და 15-30 იანვარი, წლიური სწავლის საფასურის ნახევარი 1 750 ლარი. პირველ კლასში ჩარიცხვის დროს სწავლის საფასურის გადახდა მოხდება ორჯერადად, პირველად საბუთების წარმოდგენის და ხელშეკრულების გაფორმების დროს (1 750 ლარი), მეორედ – 15-30 იანვარს (1 750 ლარი).
 • მომავალში გადასახადის ოდენობის ცვლილება არ მოხდება, მხოლოდ აისახება ლარის ინფლაცია.
 • ტრანსპორტით მომსახურების საფასური: საფასური შეადგენს საშუალოდ 700 – 900 ლარს წელიწადში (თანხის ოდენობა დამოკიდებულია საცხოვრებელ ადგილზე).
 • ტრანსპორტის საფასურის გადახდის წესი: საფასურის გადახდა ხდება ორჯერ – წლის დასაწყისში (სექტემბრის II ნახევარი) და შუა წელიწადში (თებერვლის II ნახევარი).
 • მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში: 20 მოსწავლე (+/- 1-2 მოსწავლე).

პირველი კლასიდან ჯგუფი იყოფა ინგლისურსა და რუსულში

მეხუთე კლასიდან ჯგუფი იყოფა ინგლისურში, რუსულსა და მათემატიკაში.

მეშვიდე კლასიდან ჯგუფი იყოფა ყველა საგანში (ჯგუფში 10-12 მოსწავლე).

 • სწავლების სისტემა: სწავლება მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად – ისწავლება ყველა სავალდებულო საგანი. ამასთან დადგენილი დისციპლინების გარდა, მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ:

საგაკვეთილო დროის განმავლობაში

1.        

ინგლისური ენა – ზეპირმეტყველების კურსი „ვისაუბროთ ინგლისურად“

V-VI კლასები

2.        

ინგლისური ენის გაძლიერებული კურსი

VII-IX კლასები

3.        

რუსული ენა

I-IV კლასები

4.        

მათემატიკის გაძლიერებული კურსი

VII-XII მათემატიკური კლასები

5.        

ფიზიკის გაძლიერებული კურსი

VII-XI მათემატიკური კლასები

6.        

ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნიკის საფუძვლები

VII-VIII მათემატიკური კლასები

7.        

მათემატიკური ლოგიკა

VI კლასი  /  VIII-IX არამათემატიკური კლასები

8.        

ჭადრაკი

I-II კლასები

9.        

ცურვა

I-XII კლასები

10.     

ქართული ცეკვა

I-III კლასები

 

საგაკვეთილო დროის გარეთ

(წრეებში ჩართული მოსწავლეები სკოლიდან მიყავთ მშობლებს)

1.        

მათემატიკის წრე

VII-XII კლასები

2.        

ინგლისური ენის წრე (თეატრალური)

VII-XII კლასები

3.        

მათემატიკის წრე (ინგლისურ ენაზე)

X-XI კლასები

4.        

ქართული ხალხური სიმღერის გუნდი

II-VI კლასები

5.        

ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლი

IV-VI კლასები

6.        

წყალბურთის სპორტული სექცია

III-VI კლასები

7.        

საგნობრივი წრეები

I – XII კლასები

 • სწავლის დრო:
 • I-VI კლასის მოსწავლეები სკოლაში იმყოფებიან 930-1700 საათამდე. 1440-1700 საათამდე მოსწავლეები მუშაობენ საშინაო დავალებებზე საგნის მასწავლებლის მეთვალყურეობით.
 • VII-XII კლასის მოსწავლეები სკოლაში იმყოფებიან 930-1440 საათამდე.
 • მოსწავლეთა კვება: I-VI  კლასის მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით – ლანჩი და სადილი.

პირველ კლასში განცხადების წარდგენისას შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი შვილის ჩარიცხვა თქვენთვის სასურველ პედაგოგთან. შესაძლებლობის შემთხვევაში სკოლა დააკმაყოფილებს თქვენს სურვილს.

შენიშვნა: განცხადებების მიღება დაიწყება 15 იანვრიდან.

პირველ კლასში მოსწავლის  ჩარიცხვისთვის

საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი

 1. დაბადების მოწმობის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული;
 2. ჯანმრთელობის ფორმა (აცრები);
 3. ცნობა მშობელთა სამსახურიდან;
 4. მშობელთა პირადობის მოწმობის ასლები;
 5. 1 ფოტო 3 X 4;
 6. პირველადი შემოსატანი თანხა 1 750 ლარი (5 თვის), შემდეგში გადახდა გაგრძელდება ხელშეკრულების მიხედვით.

 

სკოლა-ლიცეუმ „მწიგნობართუხუცესის“ საკონტაქტო ტელეფონები:

(+ 995 32) 2 368 361 / 599 41 55 00 / 599 50 29 30 / 599 90 92 90

www.muschool.edu.ge

e-mail: g.chkondideli2@yahoo.com

შენიშვნა:  ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოთ განცხადების დაწერიდან ორი კვირის განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება განცხადების ანულირება.

 ბანკის რეკვიზიტები:

სს „თიბისი ბანკი“ მარჯანიშვილის ფილიალი

ბანკის კოდი (მფო) TBCBGE22

მიმღები: შპს თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი „მწიგნობართუხუცესი“

ს/კ 211360141

ა/ა GE48TB1170436080100001

მის: თბილისი, ლეო კვაჭაძის ქუჩა № 12

II კორპუსის  მის: შალვა ნუცუბიძის ფერდობი,  II  მკრ/რაიონი, ბ.ჟღენტის ქუჩა № 2

მიუთითეთ მოსწავლის გვარი, სახელი, კლასი და თვე.