საშუალო საფეხური (X-XII კლასები):

მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში:

X-XII კლასის მოსწავლეები – ჯგუფში 10-12 მოსწავლე (+/- 1-2 მოსწავლე).

სწავლება მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად – ისწავლება ყველა სავალდებულო საგანი. ამასთან, დადგენილი დისციპლინების გარდა, მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ:

ინგლისური ენის გაძლიერებული კურსი (X-XII კლასები)

მათემატიკის გაძლიერებული კურსი (X-XII მათემატიკურ კლასებში და არამათემატიკურ კლასებში შესაძლებლობის ფარგლებში)

ფიზიკის გაძლიერებული კურსი (X-XI მათემატიკურ კლასებში)

ცურვა/სპორტი (X-XII კლასები) – სურვილის შემთხვევაში

მათემატიკის წრე (X-XII კლასები)

ინგლისური ენის წრე – თეატრალური (X-XII კლასები)

მათემატიკის წრე – ინგლისურ ენაზე (X-XII კლასები)

საგნობრივი წრეები (X-XII კლასები)

სწავლის დრო:

X – XI კლასის მოსწავლეები სკოლაში იმყოფებიან 9:30-14:40 საათამდე (კვირაში სამი დღე), 9:30-15:30 საათამდე (კვირაში ორი დღე).

XII კლასის მოსწავლეები სკოლაში იმყოფებიან 9:30-14:40 საათამდე (კვირაში ორი დღე), 9:30-15:30 საათამდე (კვირაში ერთი დღე), დანარჩენი ორი დღე ეთმობა ინდივიდუალურ მეცადინეობებს.